Ubuntu中的解压缩文件的方式

开发工具篇 尼古拉斯.赵四 6919℃ 0评论

记录Ubuntu下各种压缩和解压方式:

.tar
解包:tar xvf FileName.tar
打包:tar cvf FileName.tar DirName
(注:tar是打包,不是压缩!)
———————————————
.gz
解压1:gunzip FileName.gz
解压2:gzip -d FileName.gz
压缩:gzip FileName
.tar.gz
解压:tar zxvf FileName.tar.gz
压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName
———————————————
.bz2
解压1:bzip2 -d FileName.bz2
解压2:bunzip2 FileName.bz2
压缩: bzip2 -z FileName
.tar.bz2
解压:tar jxvf FileName.tar.bz2
压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName
———————————————
.bz
解压1:bzip2 -d FileName.bz
解压2:bunzip2 FileName.bz
.tar.bz
解压:tar jxvf FileName.tar.bz
———————————————
.Z
解压:uncompress FileName.Z
压缩:compress FileName
.tar.Z
解压:tar Zxvf FileName.tar.Z
压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName
———————————————
.tgz
解压:tar zxvf FileName.tgz
.tar.tgz
解压:tar zxvf FileName.tar.tgz
压缩:tar zcvf FileName.tar.tgz FileName
———————————————
.zip
解压:unzip FileName.zip
压缩:zip FileName.zip DirName
———————————————
.rar
解压:rar a FileName.rar
压缩:rar e FileName.rar
———————————————
.lha
解压:lha -e FileName.lha
压缩:lha -a FileName.lha FileName

转载请注明:尼古拉斯.赵四 » Ubuntu中的解压缩文件的方式

喜欢 (0)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址